Інтернет-магазин білизни ATL.IN.UA, іменована надалі «Продавець», з однієї сторони, і

«Покупець» Товару за Договором - особа, що переглядає інформацію на Сайті та/або замовляє, та/або отримує, та/або резервує Товари із використанням технічних інструментів Сайту, далі разом іменовані «Сторони», уклали даний Публічний договір купівлі продажу товару (далі — Договір) про наступне:

Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов'язковими для Продавця та Покупця.

Перед замовленням Товару у Продавця Покупець зобов'язаний ознайомитися з умовами продажу, доставки, вручення Товару Покупцеві, зазначеними на Сайті Продавця. Якщо Покупець не згоден з такими умовами, - він не вправі замовляти Товар та акцептувати Публічну оферту, викладену в цьому Договорі.

Після здійснення оплати за Товар Покупець вважається ознайомленим з усіма умовами цього Договору та погоджується з усіма умовами Договору, зобов’язується їх дотримуватись.

Договір укладається шляхом обрання Покупцем на Сайті Продавця Товару у відповідності з інструкціями, опублікованими на такому сайті та подальшої оплати Покупцем вартості таких Товарів з особистої банківської картки Покупця згідно умов Договору. Такі дії Покупця у їх сукупності вважаються прийняттям акцепту та всіх істотних умов Договору, без необхідності підписання письмового примірника сторонами. 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Сайт - веб-сайт, що розміщений в мережі Інтернет за адресою: atl.in.ua, включаючи всі його веб - сторінки.
Публічна оферта - пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній особі у відповідності до статті 641 Цивільного кодексу України з метою укласти між Продавцем та такою фізичною особою цей Публічний договір купівлі-продажу товару, на умовах, що містяться в цьому Договорі.
Договір – цей Публічний договір купівлі-продажу товару через Інтернет-магазин нижньої білизни, розміщений на веб-сайті: atl.in.ua, укладений між Продавцем та Покупцем на умовах Публічної оферти в момент Акцепту Покупцем її умов.
Акцепт –вчинення Користувачем дій, що спрямовані на прийняття умов цієї Публічної оферти.
Реєстрація –заповнення Користувачем відповідної форми на Сайті з зазначенням необхідних для ідентифікації даних.
Товар – будь-які Товари, що розміщені в каталозі на Сайті Продавця та які підлягають продажу Покупцеві на умовах, визначених цим Договором.
Решта термінів, що використовуються в Договорі, визначаються згідно з нормами чинного законодавства України та ділової практики у сфері застосування цього Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець зобов’язується передати Покупцеві у вказані на Сайті Продавця строки Товар, а Покупець зобов’язується прийняти вказаний Товар і сплатити за нього певну грошову суму (вартість Товару).
2.2. Найменування, перелік, кількість, вартість Товару визначаються за результатами замовлення Покупця, здійсненого ним в електронній формі на Сайті Продавця та є невід’ємними частинами цього Договору.
2.3. Покупець може у подальшому використовувати Товар у порядку, не забороненому цим Договором та чинним законодавством України.
2.4. Дія цього Договору поширюється на територію України та інших країн (без обмежень) за принципом екстериторіальності мережі Інтернет.

3. ДОСТАВКА ТОВАРУ

3.1. Доставка Товару здійснюється кур’єрськими та/або поштовими службами. Сторони погодились, що у виборі кур’єрсьої служби пріоритет надається групі компаній, що працюють під брендом «Нова Пошта». Продавець повинен забезпечити передання (вручення) Товару до відділення кур’єрської/поштової служби у строк, вказаний на Сайті Продавця.
3.2. Право власності на Товар та ризики втрати, пошкодження Товару виникають у Покупця в момент передачі Продавцем Товару кур’єрській/поштовій службі для надсилання Покупцеві, що фіксується документом про приймання Товару такою службою від Продавця. Сторони визнають, що такий документ є належним та достатнім первинним документом, що підтверджує факт приймання-передачі Товару від Продавця Покупцеві.
3.3. Одержання Покупцем Товару у відділенні кур’єрської/поштової служби здійснюється ним за правилами такої кур’єрської/поштової служби.
3.4. Продавець зобов’язується доставити Товар протягом прийнятного строку, але в будь-якому разі не пізніше 30 (тридцяти) днів з моменту одержання Продавцем оплати його вартості від Покупця.
3.5. Дата, вказана у документі про приймання Товару кур’єрською/поштовою службою від Продавця є датою доставки Товару Покупцеві.
3.6. Доставка / повторна доставка / доставка у випадку заміни Товару оплачуються Покупцем поштовій/кур’єрській службі.

4. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

4.1. Продавець зобов’язується передати Покупцю замовлений ним Товар належної якості, придатний для використання з тією метою, з якою такий Товар звичайно використовується.
4.2. Якість Товару повинна відповідати вимогам, встановленим для такої категорії Товарів у відповідних нормативно-правових актах і нормативних документах.
4.3. У разі виявлення недоліків придбаного Товару Покупець має право у 3-денний строк з моменту отримання Товару вимагати:
- пропорційного зменшення ціни Товару;
- безоплатного усунення недоліків Товару;
- відшкодування витрат на усунення недоліків Товару;
- заміна Товару;
4.4. Продавець, одержавши претензію, що подана у 3-денний строк з моменту отримання Товару, розглянувши (та, за наявності підстав для її законного задоволення, - задовольнивши її), зобов’язаний безоплатно усунути недоліки неякісного Товару, а якщо це неможливо – замінити його на таку ж кількість якісного Товару або запропонувати Покупцю Товар зі схожими характеристиками (за його наявності).
4.5. У випадках, якщо заміна товару неможлива, Продавець повертає Покупцеві грошові кошти за неякісний Товар на письмову вимогу Покупця (але в будь-якому разі лише після повернення неякісного Товару Покупцем Продавцеві). Письмова вимога Покупця для цілей цього пункту Договору означає оригінал листа про повернення грошових коштів, наданий Покупцем Постачальнику.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Покупець має право:
5.1.1. Контролювати процес доставки Товару у строки, встановлені цим Договором.
5.1.2. Контролювати якість та комплектність Товару, що поставляється за цим Договором (в момент приймання).
5.2. Покупець зобов’язаний:
5.2.1. Своєчасно та в повному обсязі (на умовах 100% передоплати) оплатити доставлений на умовах цього Договору Товар.
5.2.2. Належним чином прийняти доставлений Товар та відповідний йому товарний чек та/або інший належний документ.
5.3 Продавець має право:
5.3.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за Товар;
5.3.2. На дострокову доставку Товару за погодженням Покупця;
5.3.3. Відмовитися від виконання зобов’язань по доставці Товару та розірвати цей Договір в односторонньому порядку в разі будь-якого порушення Покупцем умов даного Договору. У такому разі витрати Покупця, здійснені ним на виконання цього Договору Покупцеві не повертаються та вважаються сплаченим Покупцем Продавцеві штрафом (штрафними санкціями) за Договором.
5.4. Продавець забов'язаний:
5.4.1. Забезпечити доставку Товару у строки, вказані на Сайті Продавця та цьому Договорі;
5.4.2. Забезпечити доставку Покупцеві Товару, якість якого відповідає умовам, встановленим Розділом 4 цього Договору.

6. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Шляхом заповнення форми «Оформити замовлення» Покупець на власний розсуд обирає один із зазначених способів оплати вартості замовленого ним Товару: сплачує 100 (сто) відсотків вартості Товару обраного ним на Сайті Продавця у порядку повної передоплати, здійснивши електронний (безготівковий) переказ коштів на поточний банківський рахунок Продавця технічними засобами, що наявні на Сайті Продавця або сплачує 00 (сто) відсотків вартості Товару обраного ним на Сайті Продавця поштовій службі при отриманні замовлення.
6.2. Розрахунки між Сторонами здійснюються в національній валюті України - гривні.
6.3. Факт оплати вважається підтвердженим з моменту надходження грошових коштів на рахунок Продавця.
6.4. Невиконання Покупцем своїх зобов’язань щодо оплати замовленого ним Товару вважається односторонньою відмовою Покупця від даного Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання даного Договору.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Строк дії Договору визначається відрізком часу між замовленням Покупцем Товару, здійсненим на Сайті Продавця та передачею такого Товару Покупцеві (кур’єрській/поштовій службі). В частині проведення розрахунків Договір в будь-якому разі зберігає чинність до повного розрахунку Покупцем з Продавцем за цим Договором.
7.2. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ

8.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.
8.2. У випадку невиконання чи неналежного виконання Покупцем зобов’язань, що передбачені цим Договором, Продавець має право призупинити виконання своїх обов’язків за Договором.
8.3. У випадку тривалого (понад 14 календарних днів) або повторного порушення Покупцем умов Договору, Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку, повідомивши про це Покупця.
8.4. Сторона, що не виконала умов даного Договору, зобов’язана відшкодувати іншій Стороні збитки, понесені іншою стороною у зв’язку з таким невиконанням.
8.5. Покупець зобов’язується використовувати Товар тільки легальним способом і не переносити на Продавця відповідальність за збитки будь-якого роду, понесені Покупцем або третьою особою в ході використання Товару Покупцем. Продавець не несе відповідальності перед третіми особами у зв’язку з використанням Покупцем Товару.
8.6. Будь-яка відповідальність Продавця за Договором обмежується сумою одержаних ним від Покупця грошових коштів за цим Договором.
8.7.Продавець не несе відповідальності перед Покупцем у випадку, якщо в момент вручення Товару Покупцеві або після цього Товар не відповідатиме суб’єктивним очікуванням Покупця.
8.8. У разі, якщо товар не відповідає вимогам якості, комплектності, містить недоліки, Сторони користуються процедурами, визначеними Цивільним кодексом України, Законом України «Про захист прав споживачів» та цим Договором.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Сторони беруть на себе зобов’язання докладати всіх необхідних та доцільних зусиль, спрямованих на те, щоб будь-які спори, що можуть виникнути при виконанні умов Договору або у зв’язку з ним, були врегульовані мирним шляхом за результатами перемовин.
9.2. Покупець може звернутись до Продавця, використовуючи канали зв’язку, вказані на Сайті. Звернення за такими каналами зв’язку не позбавляє Покупця права на звернення з письмовою претензією до Продавця у порядку, встановленому чинним законодавством України.
9.3. Претензії Покупця розглядаються у порядку, в строки та у відповідності до чинного законодавства України.
9.4. У випадку неможливості вирішити спір мирним шляхом, такий спір підлягає розгляду відповідним судом в порядку та за підсудністю, що передбачені чинним законодавством України.

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, якщо вказане невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили та їх наслідків (форс-мажор - пожежа, повінь, землетрус чи інші стихійні лиха, міжнародні санкції, воєнні дії, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергопостачання та зв’язку, хакерські (у т.ч. DoS) атаки, епідемії, пандемії, прийняття державними органами України нормативно-правових актів, що унеможливлюють виконання цього Договору тощо), які безпосередньо впливають на виконання даного Договору і виникли після його укладення.
10.2. Сторона, яка не в змозі виконати свої зобов'язання за Договором в результаті дії обставин форс-мажору та їх наслідків, зобов’язана протягом 10-ти днів з початку дії таких обставин письмово повідомити іншу Сторону про початок або закінчення дії цих обставин, а також надати документальне підтвердження їх наявності. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися на вказані обставини, як на такі, що звільняють від відповідальності.
10.3. Виникнення обставин форс-мажору в момент прострочення виконання Стороною своїх зобов’язань за Договором позбавляє цю Сторону права посилатись на ці обставини як на підставу, яка звільняє від відповідальності за Договором.
10.4. Підтвердженням дії форс-мажорних обставин є довідка ТПП України або іншого уповноваженого органу.
10.5. Виконання даного Договору, у повному обсязі або частково, припиняється на час дії форс-мажорних обставин. Якщо дія обставин форс-мажору триває довше 3-ох місяців - Продавець приймає рішення щодо його розірвання в односторонньому порядку.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Права та обов’язки Покупця за цим Договором не можуть передаватися іншій фізичній чи юридичній особі без письмового на те дозволу Продавця.
11.2. Положення Договору щодо вартості Товару та порядку розрахунків між Сторонами є конфіденційною інформацією, яку жодна з Сторін на має право розголошувати без попередньої згоди іншої Сторони, крім випадків, прямо передбачених законодавством, а також крім обсягу розголошення, що правомірно допускається Сторонами у зв’язку з публічною формою даного правочину.
11.3. У разі зміни місцезнаходження та/або інших реквізитів протягом дії даного Договору, Покупець повинен повідомити Продавця про таку зміну в термін десяти днів з моменту настання таких змін.
11.4. Зміни і доповнення до даного договору здійснюються Продавцем в односторонньому порядку шляхом опублікування нової редакції Публічного договору на Сайті Продавця з попередженням необмеженого кола потенційних покупців про таке опублікування нової редакції Договору на Сайті продавця не пізніше ніж за 20 днів до його вчинення. Додатки до цього Договору (за наявності) є його невід’ємною частиною.
11.5. З усіх питань, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України. Недійсність окремих положень Договору не тягне за собою недійсності Договору в цілому.
11.6. Договір укладений українською мовою у формі публічного договору. Договір набуває чинності з моменту здійснення Покупцем Акцепту Публічної оферти та здійснення оплати згідно Розділу 6 Договору щонайменше за 1 (одну) одиницю Товару з каталога, що міститься на Сайті Продавця.
11.7. Сторони обумовили, що при укладенні цього Договору на виконання вимог ч. 2 ст. 12 Закону України “Про захист персональних даних” (надалі - Закон) Покупець, як суб'єкт персональних даних, надає свою добровільну та однозначну згоду на вчинення Продавцем, як володільцем бази персональних даних клієнтів, в тому числі, працівниками Продавця, третіми особами за його вказівкою відповідно до їх професійних чи службових, або трудових обов'язків, всіх дій, які відповідно до Закону є обробкою його персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх обробки. Метою обробки персональних даних Покупця за цим Договором є забезпечення реалізації відносин у сфері даного Договору.
11.8. Покупець надає згоду Продавцю на передачу (поширення) його персональних даних, що включені до бази персональних даних клієнтів з метою забезпечення зазначеної мети обробки та здійснення розрахунків за Договором. Доступ до персональних даних Покупця, що включені до бази персональних даних клієнтів, третіх осіб дозволяється у випадку та порядку, передбаченому законодавством України.
11.9. При укладенні цього Договору Покупець надає право Продавцю на визначення порядку доступу третіх осіб до його персональних даних, що включені до бази персональних даних клієнтів. Покупець не вимагає надання йому повідомлення про передачу його персональних даних, що включені до бази персональних даних клієнтів, якщо така передача (поширення) відбувається виключно із забезпечення зазначеної мети обробки та здійснення розрахунків за Договором. Ця згода надається на весь строк дії Договору.
11.10. Укладенням даного Договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» та про мету, суб’єктів обробки його персональних даних. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних у відповідності з Законом України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.
11.11. Покупець надає свою згоду на отримання рекламних та інших повідомлень на електронну пошту (e-mail) та через служби коротких повідомлень (SMS), через Viber, Telegram тощо, що стосуються надання послуг в межах даного Договору та/або з метою інформування про новини Продавця / Сайту Продавця / впроваджені Продавцем акції тощо. Такі повідомлення сторони не вважають спамом.